Bahasa Malaysia      English
Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T

TERKINI
WARGA
Webmail      INTEGRITI     
       
Tempahan Kenderaan   HRMIS  
       
Tempahan Bilik Mesyuarat   Kemudahan
Cuti
Gantian
 
PEMAJU
Lesen & Permit   PPT  
       
Garis Panduan   e-Pemaju  
       
Penguatkuasan   BLESS  
AWAM
DRN   SPP   PPR
         
PPT   Aduan   Muat Turun
         
UNDI   Maklumat Pemaju   Garis Panduan
         
image
F.A.Q
image
Contact
Us
image
Complaints and
Feedback
image
Sitemap

INFORMASI > Maklumat Am JPN > Projek Perumahan Terbengkalai

INFORMASI > Maklumat Am JPN > Projek Perumahan Terbengkalai

PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI

TAKRIFAN

  i. Tidak siap dalam atau luar tempoh perjanjian jual beli (S&P) dan tiada sebarang aktiviti yang ketara di tapak pembinaan selama 6 bulan secara berterusan; atau
    

 ii. Petisyen penggulungan telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi di bawah Seksyen 218 Akta Syarikat 1966; atau

iii. Syarikat diletakkan dibawah Pegawai Penerima & Pengurus (Receiver & Manager); atau

iv. Pemaju mengakui tidak berupaya secara bertulis kepada Pengawal Perumahan; dan

 v. Disahkan projek terbengkalai oleh Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan selaras dengan Seksyen 11 (1) (a) Akta 118.
  


 
SEBAB PUNCA BERLAKUNYA PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI
 Di antaranya : 
 
   i. Pemaju gagal menguruskan perbelanjaan syarikat/projek dengan baik;
 
  ii. Projek yang telah dilancarkan tidak menerima sambutan yang baik daripada pembeli menyebabkan profit threshold tidak dicapai;
 
  iii. Pemaju tidak membuat kajian Return of Investment (ROI) yang tepat;
 
  iv. Perubahan harga bahan binaan di pasaran yang meningkat menyebabkan pemaju tidak dapat meneruskan projek pada kos semasa; dan
 
   v. Perancangan forward planning syarikat pemaju dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia, contohnya krisis ekonomi pada tahun 1997 menyebabkan banyak syarikat yang gagal meneruskan          perniagaan.
  
 
IMPLIKASI PROJEK TERBENGKALAI
 Di antaranya : 

   i. Pembeli masih dikehendaki membayar balik pinjaman termasuk faedah kepada pembiaya walaupun  tiada jaminan rumah akan disiap dan diserahkan.

  ii. Pihak berkepentingan seperti pembiaya, tuan tanah, kontraktor, pemaju dan pembeli akan menghadapi implikasi perundangan yang berbeza. Ini membuka ruang kepada isu manipulasi oleh
      pihak tertentu dan selanjutnya menjadikan usaha pemulihan bertambah sukar.

 iii. Pemaju asal atau pemaju yang dilantik kelak akan menghadapi kesukaran mendapatkan suntikan dana sama ada melalui pinjaman bank atau modal pelabur syarikat atau menjual baki unit yang
     tidak terjual bagi tujuan memulihkan aliran tunai.

  iv. Reputasi industri perumahan dan hartanah Malaysia akan terjejas disamping menimbulkan persepsi negatif kepada bakal pembeli rumah dan para pelabur tempatan serta luar negara.

 
PERANAN JPN KPKT
 
   i. Memudahcarakan penyelarasan usaha pemulihan dan rundingan dengan pihak berkepentingan seperti pembeli rumah, pembiaya, tuan tanah dan pemaju bertujuan mencari keadah
      terbaik penyelesaian.
 
  ii. Bagi Syarikat Pemaju Yang Masih Wujud
 
 • Mengkaji dan menentukan daya maju projek
 • Menyediakan pelan pemulihan
 • Memantau pelaksanaan projek oleh pemaju asal sehingga disiapkan dengan Sijil Layak Menduduki (CFO/CCC)
   
 iii. Bagi Syarikat Pemaju Yang Digulung
 • Likuidator/Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI) yang dilantik oleh mahkamah akan menjalankan kajian daya maju projek. Ini termasuklah:
  • mengadakan mesyuarat dengan pemiutang;
  • menganalisa status kewangan syarikat;
  • mengemaskini maklumat projek;
  • membuat rundingan dengan pihak berkepentingan seperti pembiaya dan pembeli;
  • membuat taksiran dan penilaian harta; dan
 • Menyelaras dengan pemulih projek apabila kajian pemulihan telah dilakukan.
  KPKT akan memantau pelaksanaan projek oleh pemaju asal sehingga disiapkan dengan Sijil Layak Menduduki (CFO/CCC)

 iv. Bagi Projek Yang Tiada Pemaju Penyelamat
 • KPKT akan sedaya upaya mencari pemaju penyelamat termasuk memaparkannya dalam Laman Web KPKT dan memohon kerjasama REHDA dan agensi lain yang berkaitan menyediakan laporan kajian kebolehlaksanaan (feasibility study).
  v. Mengeluarkan Surat Pengesahan Projek Terbengkalai
 • Membantu pembeli rumah di dalam permohonan pertimbangan dengan pihak berkenaan bagi meringankan beban kewangan mereka :
  • Pertimbangan daripada institusi pembiayaan bagi permohonan pengurangan kadar faedah dan penstrukturan semula pinjaman perumahan;
  • Pertimbangan daripada pihak KWSP bagi permohonan pengeluaran kali kedua; dan
  • Pertimbangan kepada pembeli yang membuat pinjaman perumahan kerajaan sama ada:
   • Membatalkan pinjaman dan diberi peluang memohon pinjaman baru (pinjaman penuh seperti pinjaman pada kali pertama); atau
   • Menangguhkan kenaan faedah pinjaman (4%) sepanjang tempoh projek dipulihkan atau selama 5 tahun (mana yang terdahulu)

 vi. Syarat Permohonan
 • Surat pengesahan projek perumahan terbengkalai hanya dikeluarkan bagi projek-projek perumahan yang telah diisytiharkan terbengkalai sahaja
 • Pembeli terlibat boleh menghubungi Bahagian ini dan kemukakan perkara berikut: 
  • Nama dan alamat lengkap institusi pembiayaan (contoh: bank, KWSP,Lembaga Pinjaman Perumahan Sektor Awam, TNB, Etiqa Insurance Berhad dan sebagainya) ;
  • Salinan Perjanjian Jual Beli (S&P) ; dan
  • Salinan Kad Pengenalan pembeli.
 • Bagi urusan di atas, pembeli boleh menghubungi Bahagian ini menerusi alamat seperti di bawah: 
Pengarah
Bahagian Pemulihan Projek Terbengkalai
Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 33, No.51, Persiaran Perdana
Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya

Tel : 03-8891 4243
 
 • Sekiranya kehilangan Perjanjian Jual Beli (S&P), pembeli boleh mengambil tindakan berikut :
  • Mendapatkan sesalinan S&P daripada pihak Institusi Pembiayaan; atau
  • Mendapatkan sesalinan  S&P daripada pihak peguam S&P ; atau
  • Mendapatkan sesalinan  S&P daripada pihak pemaju ; atau
  • Membuat surat akuan sumpah bahawa pihak pembeli telah kehilangan S&P tersebut
 • Bagi tujuan ini, pembeli perlu mengemukakan salinan kad pengenalan dan salinan Perjanjian Jual dan Beli (S & P) ke Jabatan Perumahan Negara.
 • Melalui surat pengesahan ini, pembeli boleh mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti berikut :-
  • Memohon pertimbangan daripada institusi perbankan bagi sebarang permohonan pengurangan kadar faedah dan penstrukturan semula pinjaman perumahan;
  • Memohon pertimbangan daripada pihak KWSP bagi permohonan pengeluaran kali kedua;
  • Pilihan kepada pembeli yang membuat pinjaman perumahan Kerajaan untuk membatalkan pinjaman dan peluang untuk memohon pinjaman baru (pinjaman penuh seperti pinjaman pada kali pertama); dan
  • Bagi pinjaman perumahan Kerajaan untuk menangguhkan faedah pinjaman (4%) sepanjang tempoh projek dipulihkan atau selama 5 tahun (mana-mana yang terdahulu).


Nota:
               
 
 1.  Walau bagaimanapun, semua perkara di atas adalah tertakluk kepada penilaian institusi pembiaya ke atas peminjam-peminjam yang berkenaan berdasarkan merit setiap kes.
   
 2. Pengeluaran surat pengesahan projek terbengkalai kepada pembeli rumah pada hari yang sama bagi mereka yang datang ke pejabat atau dalam tempoh tiga (3) hari bekerja bagi permohonan yang diterima melalui surat / emel.
   
 3. Sekiranya pihak pembiaya tidak memberikan sebarang bantuan / kerjasama, pembeli rumah boleh membuat aduan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan aduan tersebut akan dipanjangkan ke Bank Negara Malaysia untuk tindakan selanjutnya.
   
 4. KPKT juga membantu pembeli rumah berbincang dengan pihak pembiaya untuk penyambungan pinjaman atau penambahan jumlah pinjaman setelah pemaju penyelamat telah dikenalpasti dan kerja pemulihan telah dijalankan.
 
TINDAKAN JPN KPKT MENANGANI ISU BERLAKUNYA PROJEK DARIPADA TERBENGKALAI
Diantaranya : 
 • Memperketatkan prosedur pengeluaran lesen pemaju perumahan di mana keupayaan kewangan pemaju diutamakan.
   
 • Menguatkuasakan Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan Dan Pelesenan) 1966 dan Peraturan-Peraturan berkaitan di mana pemaju berlesen yang terbukti melanggar Akta dan Peraturan diambil tindakan tegas melalui pendakwaan, kompaun dan disenarai hitam pemaju perumahan dan pengarah syarikat berkenaan disamping menahan permit iklan dan jualan dan membekukan pengeluaran Akaun Pemajuan Perumahan (HDA).
   
 • Pengawasan projek yang lebih rapi secara berterusan. Setiap pemaju dikehendaki mengemukakan laporan kemajuan fizikal projek setiap enam (6) bulan sekali. Walau bagaimanapun, laporan lebih kerap boleh diminta oleh KPKT untuk tujuan pemantauan yang berkesan. Lawatan ke tapak kerja diadakan dari masa ke semasa.
   
 • Kawalan ke atas Akaun Pemajuan Perumahan (HDA) dan penyata kewangan beraudit syarikat dipertingkatkan. Pemaju yang gagal mengemukakan laporan penyata kewangan beraudit akan didakwa ke Mahkamah. Sekiranya di dapati kedudukan kewangan pemaju tidak kukuh untuk meneruskan projek, pemaju akan dipanggil berbincang untuk mengambil langkah sesuai yang perlu ; dan 
   
 • Penguatkuasaan Akta/Peraturan Pemaju Perumahan diperketatkan. Pemaju yang di dapati tidak bertanggungjawab dan melanggar Akta/ Peraturan berkenaan akan didakwa oleh mahkamah.
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemaskini pada 2020-10-30 23:04:26 daripada Vox Administrator

 •  
 • Print a div
 • Email this page
 • 71970